تعرفه خطوط

خطوط اختصاصی 3000

قیمت غیر سفارشی قیمت سفارشی ارقام نوع خط
15,000 15,000 14 30002349xxxxxx
70,000 70,000 12 30002349xxxxx
80,000 80,000 10 30002349xxxx

خطوط اختصاصی 1000

قیمت غیر سفارشی قیمت سفارشی ارقام نوع خط
15,000 30,000 14 1000xxxxxxxxxx
33,000 65,000 13 1000xxxxxxxxx
65,000 120,000 12 1000xxxxxxxx
120,000 250,000 11 1000xxxxxxx
160,000 320,000 10 1000xxxxxx
200,000 420,000 9 1000xxxxx
280,000 550,000 8 1000xxxx

خطوط اختصاصی 2000

قیمت غیر سفارشی قیمت سفارشی ارقام نوع خط
استعلام شود 200,000 12 2000xxxxxxxx
استعلام شود 240,000 11 2000xxxxxxx
استعلام شود 380,000 10 2000xxxxxx
استعلام شود 650,000 9 2000xxxxx
استعلام شود 1,450,000 8 2000xxxx
استعلام شود استعلام شود 7 2000xxx

خطوط اخصاصی 50001040 - 50001070

قیمت غیر سفارشی قیمت سفارشی ارقام نوع خط
2,000 4,000 14 50001040xxxxxx
15,000 22,000 13 50001040xxxxx
25,000 35,000 12 50001040xxxx
35,000 45,000 11 50001040xxx
60,000 65,000 10 50001040xx
90,000 90,000 9 50001040x

خطوط ثابت تهران

قیمت نوع خط
50,000 021xxxxxxxx